Internetin hyödyllisyys nuorten psykiatrisessa avohoidossa

Kurki M, Koivunen M, Anttila M, Hätönen H, Välimäki M (2011)
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 2011; 18(3): 265-273.

Hoitajien valmiudet Internet-perustaisen oma-apuohjelman käyttöön - alkukartoitus.

Internetin käyttö on yleistä nuorten arjessa ja samalla terveydenhoitoon liittyvissä asioissa. Edelleen on kuitenkin tarvetta tutkia, miten hoitajat kokevat Internetin käytön osana nuorten hoitoa.

Tässä tutkimuksessa kartoitettiin Internetin hyödyllisyyttä nuorten psykiatrisessa avohoidossa. Aineisto kerättiin 12:lta nuorisopsykiatrian klinikalla työskentelevältä hoitajalta kahden suomalaisen sairaanhoitopiirin alueelta. Aineisto kerättiin fokusryhmähaastattelun keinoin ja analysoitiin sisällöllisesti.

Tulosten perusteella Internetin käyttö voi tukea nuorten masennuksen hoitoa itsereflektion ja itsehoidon keinoin. Se voi myös auttaa hoitajia ymmärtämään nuorten arkea sekä lisätä nuorten ja hoitajien välistä vuorovaikutusta.

Hoitajien nimeämiä menetelmän mahdollisia haittoja olivat nuoren ja hoitajan roolien muuttuminen, muutokset vuorovaikutuksessa sekä pelko siitä, että Internetistä tulee kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen kolmas osapuoli, mikä vaikuttaisi nuoreen kielteisesti.

Internetin käyttöä puoltavia tekijöitä ovat nuorten myönteinen asenne Internetiä kohtaan sekä siihen liittyvät tiedot ja taidot. Sen sijaan hoitajien kielteinen asenne Internetiä kohtaan sekä harjoituksen ja ohjeiden puute nähdään esteinä Internetin käytölle masennusoireista kärsivien nuorten avohoidossa.

In English:

Usefulness of Internet in adolescent mental health outpatient care

 

Internet-pohjaisen tukijärjestelmän kehittäminen masennusoireista kärsiville nuorille

Välimäki M, Kurki M, Hätönen H, Koivunen M, Selander M, Saarijärvi S, Anttila M (2012)
JMIR Research Protocols 2012; 1(2):e22 doi:10.2196/resprot.2263

Internet-perustaisen tukijärjestelmän kehittäminen masennusta sairastaville nuorille.

Depressio on nuorten yleisin mielenterveyden häiriö. Vaikka mielenterveyspalveluja on pyritty kehittämään poliittisilla ohjeistuksilla ja valtiollisella tuella, edelleen on tarvetta helposti saatavilla oleville, käyttäjäystävällisille ja ajanmukaisille ohjelmille, joilla voidaan tukea nuoria heidän äidinkielellään.

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää nuorten tarpeisiin pohjautuva ja helposti saatavilla oleva Internet-pohjainen tukijärjestelmä masennusoireista kärsiville nuorille.

DepisNet -ohjelma koostuu kuudesta osiosta, joita nuorelle nimitetty tutor valvoo kuuden viikon ajan. Tukijärjestelmä parantaa nuorten itsehallintataitoja ja lisää nuorten tietoutta omasta hyvinvoinnistaan ja mielenterveydestään.

DepisNet on saatavilla suojatulla sähköisellä alustalla. Se rakentuu nuorten tarpeiden tunnistamisesta, itsehallinta- ja itsereflektiotehtävistä sekä saatavilla olevista tietosivuista. Koulutettu tutor antaa palautetta DepisNetiä käyttävälle nuorelle sähköisen tukijärjestelmän kautta.

In English:

Developing an Internet-based self-help intervention for adolescents with depression