Information and communication technology in patient education and support for people with schizophrenia

Välimäki M, Hätönen H, Lahti M, Kuosmanen L, Adams CE (2012)
Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 10. Art. No.: CD007198. DOI: 10.1002/14651858.CD007198.pub2

Viimeisen parin vuosikymmen aikana erilaisia informaatioteknologiaa hyödyntäviä menetelmiä on käytetty osana vakavista mielenterveyden ongelmista kärsivien ihmisten opetusta, ohjausta, hoitoa ja tukea.

Informaatioteknologian avulla monia hoidon osa-alueita voidaan parantaa. Menetelmät auttavat ohjauksen ja tuen tehostamisessa. Ne lisäävät kuntoutujan tietoa omasta sairaudestaan sekä sen hoidosta ja hallinnasta, mikä parantaa kuntoutujien kokonaistilannetta.

Lisäksi uudet menetelmät mahdollistavat aiempaa nopeamman hoitoon pääsyn, parantavat hoidon laatua ja yhteyksiä hoitaviin tahoihin sekä vähentävät kustannuksia.

Näyttää myös siltä, että informaatioteknologian avulla voidaan parantaa ihmisten välisiä sosiaalisia suhteita, työssä jaksamista sekä masennuksesta ja ahdistuksesta selviytymistä.

Tutkimusraportin taustalla olevien kuuden tutkimuksen tulokset osoittivat, että vaikka informaatioteknologian avulla toteutettu opetus ja ohjaus ovat lupaavia menetelmiä skitsofreniaa sairastavien hoidossa, sen käytöstä ei kuitenkaan ole selvää etua tavanomaisiin menetelmiin verrattuna.

Yksityiskohtaista tietoa informaatioteknologian vaikuttavuudesta osana esimerkiksi skitsofreniaa sairastavien hoitoa tarvitaankin tulevaisuudessa lisää.

 

Usability evaluation of a web-based patient information system for individuals with severe mental health problems

Kuosmanen L, Jakobsson T, Hyttinen J, Koivunen M, Välimäki M (2010)
Journal of Advanced Nursing 66(12): 2701-2710.

Kun arvioidaan mielenterveyspotilaille tarkoitettuja internetissä toimivia tuki- tai oma-apuohjelmia, tulee niiden käyttökelpoisuus arvioida monelta kannalta. Valitettavan harvoin näitä järjestelmiä on kuitenkaan arvioitu potilaiden näkökulmasta.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida vakavista mielenterveyden ongelmista kärsiville potilaille kehitetyn potilasopetussivuston käyttökelpoisuutta potilaiden, sairaanhoidon opiskelijoiden ja sairaanhoitajien näkökulmasta.

Kaikilla vastaajaryhmillä oli samansuuntaisia mielipiteitä sivuston käyttökelpoisuudesta. Sivuston sisältö, rakenne ja ulkonäkö arvioitiin niin hyväksi, että se voitiin ottaa käyttöön pienin muutoksin. Potilailla oli myönteiset asenteet tietokonetta ja internetiä kohtaan mutta tarvitsivat tukea niiden käytössä.

Tutkimus osoitti että potilaiden mukaan otto on erityisen tärkeää heti tällaisen sivuston suunnittelun alkuvaiheessa.

 

The effectiveness of technology-based patient education on self-reported deprivation of liberty among people with severe mental illness: A randomized controlled trial

Kuosmanen L. Välimäki M, Joffe G, Pitkänen A, Hätönen H, Patel A, Knapp M (2009)
Nordic Journal of Psychiatry 63; 383-389.

Psykiatristen potilaiden vapauden rajoittaminen on hyvin yleistä sairaalahoidon aikana. Tarvitaan lisää menetelmiä, joilla vapauden kokemusta voitaisiin lisätä sairaalassa.

Tämä tutkimus esittelee tuloksia tutkimuksesta, jossa testattiin internetissä toimivan potilasopetus -sivuston vaikutuksia potilaiden kokemaan vapauden rajoittamiseen sairaalassa.

Kaiken kaikkiaan 311 skitsofreniaa sairastavaa potilasta arvottiin sattumanvaraisesti kolmeen eri ryhmään: 1) internetissä toimivan potilasopetussivuston avulla toteutettu opetus, 2) painettujen oppaiden avulla toteutettu opetus ja 3) nykykäytännön mukainen opetus.

Kaikissa näissä ryhmissä potilaat kokivat, että hoidon alussa heidän vapauttaan rajoitettiin enemmän kuin hoidon lopussa. Tilastollisia eroja eri ryhmien välillä ei ollut.

Vaikka internetissä toteutettu potilasopetus ei tässä suhteessa ollut muita parempi, emme löytäneet mitään esteitä sen käytölle osana skitsofreniaa sairastavien potilaiden potilasopetusta. Se vei hiukan enemmän aikaa kuin muut menetelmät, joten myös taloudellista arviointia sen vaikuttavuudesta tarvitaan.

 

Design and development process of patient-centered computer-based support system for patients with schizophrenia spectrum psychosis

Välimäki M, Anttila M, Hätönen H, Koivunen M, Jakobsson T, Pitkänen A, Herrala J, Kuosmanen L (2008)
Informatics for Health & Social Care. 2008; 33(2): 113-123.

Potilaslähtöisen ja tietokonepohjaisen tukijärjestelmän suunnittelu- ja kehittäminen potilaille, jotka sairastavat skitsofreniaa tai psykoosisairauksia.

Skitsofrenia on vakava mielenterveyden häiriö. Sen hoito edellyttää itsen hoitamisen valmiuksia sekä tietoa sairaudesta, sen hoitamisesta ja siitä, mistä voi saada apua arjessa selviytymiseen.

Tämän artikkelin tarkoituksena on kuvata MieliNet -sivuston kehittämisvaiheita skitsofreniaa sairastavien potilaiden tueksi.

Kehittämistyö pohjautui erilaisiin vaiheisiin. Ensin selvitettiin käyttäjien tarpeita. Seuraavaksi kehitettiin tietoalueet vastaamaan edellä oleviin käyttäjien tarpeisiin. Kolmannessa vaiheessa kehitettiin MieliNet sivuston prototyyppi ja testattiin sitä. Viimeisessä vaiheessa hoitohenkilöstö antoi palautetta kehitteillä olevasta sivustosta.

Tietoteknologiaan pohjautuvat tukijärjestelmät on havaittu lupaaviksi menetelmiksi, kun etsitään keinoja tukea skitsofreniaa sairastavien potilaiden terveyttä. Kehittämistyössä on tärkeää, että teknologian käyttäjät ovat mukana itse kehitystyössä. Näin huomioidaan käyttäjäystävällisyys, omakohtaiselta tuntuva tieto sekä se, että mielenterveyspotilaiden ääni tulee kuulluksi.

Use of web-based patient education sessions on psychiatric wards

Anttila M, Välimäki M, Hätönen H, Luukkaala T, Kaila M (2012)
International Journal of Medical Informatics. 2012; 81(6), 424-433.

Verkkopohjaisten potilasopetustuokioiden toteutuminen psykiatrisilla sairaalaosastoilla.

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia, miten MieliNet sivustoa hyödyntävä potilaiden opettaminen toteutui kahdessa suomalaisessa sairaalassa.

Määrällistä ja laadullista tutkimusaineistoa kerättiin 93 potilaan opetusta koskevista raporteista. Potilasopetusta toteuttavia hoitajia oli yhteensä 83. Potilasopetus käsitti kuusi erillistä opetustuokiota. Opetustuokioiden toteuttamiseen tarvittava aika vaihteli potilasta kohden 1 ja 70 päivän välillä ja ne kestivät kokonaisuudessaan 10 – 360 minuuttia.

Puolentoista vuoden aikana toteutettiin yhteensä 508 potilasopetustuokiota. Näistä 464 raportoitiin sellaisiksi, joissa ei ollut keskeytyksiä tai häiriötekijöitä. Häiriötekijöitä oli 37 potilasopetustuokiossa ja seitsemän potilasopetustuokiota jouduttiin keskeyttämään. Onnistuneiksi raportoituja potilasopetustuokioita oli 75% ja vähemmän onnistuneita 25%.

Onnistumiseen yhteydessä olevia tekijöitä olivat potilaan ammatillinen koulutus, psyykkinen vointi, diagnoosi, potilasopetusta toteuttavien hoitajien määrä sekä sairaala. Tutkimus osoitti, että jopa vakavia mielenterveyden häiriöitä sairastavia ihmisiä voidaan opettaa heidän sairaalahoitonsa aikana.

 

Nurses' roles in systematic patient education sessions in psychiatric nursing

Koivunen M, Huhtasalo J, Makkonen P, Hätönen H, Välimäki M (2012)
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 2012; 19: 546-554.

Kansalaisen rooli oman terveytensä edistämisessä ja hoitamisessa on nykyisin merkittävä.

Tästä huolimatta edelleen tarvitaan hoitohenkilökunnan systemaattisesti toteuttamaa ohjausta, jotta voidaan varmistaa, että kansalaisten käyttämä tieto on ajantasaista ja käyttökelpoista.

Hoitohenkilökunnan ei ole tarpeen ottaa vahvaa opettajan roolia ohjaustilanteissa. Psykiatrisessa hoitotyössä toimivat hoitajat kokevat oman roolinsa ohjauksessa vaihtelevaksi ja ovat valmiita muokkaamaan rooliaan potilaan yksilöllisen tarpeen mukaan.

Potilaan ohjauksen modernein menetelmin, kuten tietotekniikkaa hyödyntäen, on todettu tukevan mielenterveyspotilaiden päivittäistä selviytymistä. Tietotekniikkaa hyödyntävässä ohjauksessa hoitajat voivat tehdä yhteistyötä potilaan kanssa ja toimia potilaan neuvonantajana.

 

Barriers and facilitators influencing the implementation of an interactive Internet portal application for patient education in psychiatric hospitals

Koivunen M, Hätönen H, Välimäki M (2008)
Patient Education and Counseling 2008; 70: 412-419.

Tietotekniikan käyttö hoitotyössä ja potilaan ohjauksessa on nykypäivää.

Kuitenkin tekniikan käyttöönottoon jokapäiväisessä hoitotyössä liittyy edelleen paljon haasteita. Erityisesti haasteita tuovat sairaalaosastoilla käytössä olevat huonosti toimivat tietokoneet ja järjestelmät, yksilölliseen potilasohjaukseen sopivien tilojen puute, hoitajien ajan riittämättömyys sekä negatiiviset asenteet tietotekniikan käyttöä kohtaan.

Hoitajat kokevat myös, että tietotekniikkaa hyödyntävä ohjaus voi vaikuttaa negatiivisesti potilaan ja hoitajan väliseen suhteeseen mielenterveystyössä.

Mielenterveyspotilaat ovat kuitenkin motivoituneita käyttämään tietotekniikkaa tiedonhakuun. Tästä syystä mielenterveystyössä on tärkeää varmistaa tekniikan ja laitteiden toimivuus sekä hoitajien tietotekniikan käytön osaaminen.