Hankekuvaukset

 Työsuojelurahasto

Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa

Tutkimushankkeessa kehitetään uusi työmenetelmä hoitajille kohdata väkivaltainen potilas, ennakoida väkivaltatilanteita ja arvioida riskejä. Päätavoitteena on tukea akuuttipsykiatrisilla sairaalaosastoilla työskentelevien hoitajien työhyvinvointia ja hoidon laatua.

Hankkeelle on myönnetty Työsuojelurahaston rahoitus ja se toteutetaan vuosien 2012 - 2013 aikana.

 Projektijohtaja professori Maritta Välimäki (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Turun yliopisto, hoitotieteen laitos

Julkaisu:

Välimäki M, Lantta T, Anttila M, Pekurinen V, Alhonkoski M, Suvanne T, Laine A, Kannisto K, Kontio R. 2013. Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja. Tutkimuksia ja raportteja A: 66/2013. ISSN 1236-7370, ISBN 978-951-29-5562-6.

Hankkeen PowerPoint -esitys

 

**

Osatavoitteet

Tutkimuksen osatavoitteet ovat seuraavat:

1. Tuottaa näyttöön perustuvaa tietoa väkivaltaisen potilaan kohtaamiseen ja riskien arvioimiseen soveltuvista tehokkaista työmenetelmistä.

2. Kuvata psykiatrisessa sairaalassa työskentelevien hoitajien terveyttä ja työhyvinvointia ja niitä ennustavia tekijöitä sekä verrata näitä eri erikoisaloilla työskentelevien hoitajien terveyteen ja työhyvinvointiin.

3. Kehittää käyttäjälähtöinen työmenetelmä väkivaltaisen potilaan kohtaamiseen ja riskien arvioimiseen sekä suunnitella työmenetelmän arvioimisen mahdollistava tutkimusasetelma hoitohenkilökunnan, potilaiden ja omaisten yhteistyönä.

4. Testata uuden työmenetelmän käyttöönottoprosessi sekä arvioida sen käytön hyväksyttävyyttä, toimivuutta ja vaikuttavuutta osana käytännön toimintaa (esitutkimus).

5. Kehittää väkivaltaisen potilaan kohtaamiseen ja riskien arvioimiseen tuotetun työmenetelmän käyttöönotto- ja arviointiprosessi psykiatrisessa palvelujärjestelmässä sen mahdollista kansallista hyödyntämistä varten.

**

Vaiheet

Tutkimus koostuu viidestä vaiheesta seuraavasti:

 

**

Vaihe I: Väkivaltaisen potilaan hoidossa käytettyjä menetelmiä

Ensimmäisessä kirjallisuushaussa tuotettiin tietoa väkivaltaisen potilaan käyttäytymisen ja riskien hallintaan sopivista tehokkaista menetelmistä. Tietoa tuotettiin kuvailevien katsausten avulla. Aluksi suoritettiin systemaattiset kirjallisuushaut, jotta saataisiin tietää olemassa oleva tutkimustieto väkivaltaisen potilaan käyttäytymisen hallintaan ja riskien arvioimiseen liittyen. Kirjallisuushaku tehtiin yhteistyössä Englannissa sijaitsevan Cochrane Center’in kanssa (http://szg.cochrane.org/). Haku tuotti 277 viitettä.

Toisessa kirjallisuushaussa toteutettiin systemaattinen tiedonhaku elektronisista tietokannoista potilaan väkivaltariskien arvioimiseen tarkoitettujen mittareiden löytymiseksi. Haut tuottivat yhteensä 398 viitettä.

Vaihe II: Hoitajien työhyvinvointi ja terveys

Hankkeen toiseen aiheen (Vaihe II) tarkoituksena oli kuvata psykiatrisessa sairaalassa työskentelevien hoitajien terveyttä ja työhyvinvointia ja verrata sitä eri erikoisaloilla työskentelevien hoitajien työhyvinvointiin. Tutkimuksessa hyödynnettiin Työterveyslaitoksen olemassa olevaa laajaa tutkimusaineistoa vuodelta 2012. Aineisto muodostui Kunta 10- tutkimuksen ja Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimuksen yhdistetystä aineistosta, josta muodostuu Kuntasektorin henkilöstön seurantatutkimus. Viiden sairaanhoitopiirin ja yhden kaupungin alueella toimivien psykiatristen sairaaloiden (n = 13) akuuttiosastoilla (n = 90) työskentelevien hoitajien taustatiedot sekä terveys- ja työhyvinvointia koskevat tiedot analysoitiin tilastollisilla menetelmillä. Hoitajien terveyttä ja työhyvinvointia koskeva vertailutieto eri erikoisaloilta saatiin kuudelta eri erikoisalueelta: psykiatria, sisätaudit, kirurgia, synnytystaudit ja gynekologia, lastentaudit ja tehohoito. Tutkimusjoukkona olivat psykiatrian alan hoitajat sekä ei-psykiatrian alan hoitajat.

Vaihe III: Uuden käyttäjälähtöisen työmenetelmän kehittäminen väkivaltaisen potilaan kohtaamiseen ja riskien arvioimiseen

Käyttäjälähtöisen työmenetelmän kehittäminen koostui eri osavaiheista:

1) Fokusryhmähaastattelut

Tutkimuksessa toteutettiin hoitajien, potilaiden ja omaisten fokusryhmähaastattelut. Näitä käytettiin uuden työmenetelmän suunnittelun pohjana.

Hoitajien rekrytointi tutkimukseen tapahtui vuonna 2012 kolmelta psykiatriselta osastolta. Sisäänottokriteereinä tutkimukseen osallistumiseen pidettiin täysi-ikäisyyttä, yli kolmen kuukauden työsuhdetta ko. osastoon sekä vapaaehtoisuutta. Tämän lisäksi osallistujien tuli olla hoitajia. Hoitajille järjestettiin viisi erillistä haastattelutilaisuutta mahdollisimman laajan osallistumisen varmistamiseksi. Hoitajia osallistui haastatteluun kaikkiaan 22. Hoitajien haastatteluissa teemat olivat seuraavat: väkivallan kuvailu osastolla ja siihen yhteydessä olevat tekijät sekä kehitysajatukset koskien väkivaltatilanteiden ehkäisyä.

Omaisten rekrytointi tutkimukseen tapahtui kahden omaisjärjestön kautta. Omaisjärjestöjen valinta tapahtui harkinnanvaraisella otannalla. Rekrytointi toteutettiin omaisjärjestöjen kautta, koska järjestöillä on hyvä kokemus tutkittavasta aiheesta. Toisaalta heillä on myös ajankohtaisin tieto potilaan tarvitsemasta tuesta. Tutkimukseen rekrytoitiin ja siihen osallistui kahdeksan (8) omaista. Haastattelulla kerättiin tietoa omaisten näkökulmasta liittyen potilaan väkivaltaan ja aggressioon sekä omaisten ehdotukset näiden tilanteiden hallintaan psykiatrisilla osastoilla.

Potilaat (n=9) rekrytoitiin tutkimukseen kahden potilasjärjestön avulla. Potilasjärjestöt lähestyivät mahdollisia tutkimushenkilöitä antaen informaation tutkimuksesta ja siitä, mitä osallistuminen edellyttäisi. Haastateltavien tuli olla 18-65 -vuotiaita, kykeneviä antamaan kirjallinen tietoinen suostumus, luotettavan potilasjärjestön jäseniä sekä suomenkielisiä. Tämän lisäksi potilailla tuli olla kokemusta psykiatrisesta hoidosta. Tutkimus oli potilaille vapaaehtoista. Potilaista muodostettiin kaksi ryhmää haastatteluja varten, joissa potilaita haastateltiin kahden teeman ohjaamin kysymyksin. Ensimmäinen kysymys rajautui potilaan näkökulmaan väkivallasta ja aggressiosta psykiatrisella osastolla ja toinen potilaan mielipiteeseen mahdollista kehittämisehdotuksista turvallisen hoitoympäristön luomiseksi.

2) Tutkimusosastojen väkivalta- ja vaaratilanneilmoitusten analysointi

Hankkeen alussa analysoitiin kolmen HUS tutkimusosaston (os. P3 HYKS Jorvi; os. 7 HYKS Psykiatriakeskus; os. 20 Kellokosken sairaala) väkivalta- ja vaaratilanneilmoitukset vuosilta 2008 – 2011. Ilmoituksia oli kyseisenä aikana ollut kaikkiaan 221. Ilmoituksista selvitettiin tilanteiden tapahtumapaikat osastoilla, tapahtuman kellonaika ja kuukausi sekä käytetyt toimenpiteet liittyen väkivalta- ja uhkatilanteisiin.

3) Workshopit (24.10.2012, 13.2.2013, 22.8.2013)

Hankkeen ensimmäisessä Workhop’issa (24.10.2010) tutkimusosastojen (os. P3 HYKS Jorvi; os. 7 HYKS Psykiatriakeskus; os. 20 Kellokosken sairaala) hoitajille ja esimiehille kuvattiin tutkimustietoa väkivaltaisen potilaan käyttäytymisen hallintaan ja riskien arvioimiseen sopivista menetelmistä kirjallisuudesta löytyneen tiedon perusteella, esiteltiin alustavia tuloksia omaisten, potilaiden ja hoitajien fokusryhmähaasteluista, analyysituloksia osastojen vaara- ja uhkatilanneilmoituksista sekä Työterveyslaitoksen hoitajien hyvinvointi ja työympäristöstä kyselyaineistosta.

Toisessa Workshopissa (13.2.2013) henkilökunta teki yhteenvedon, mitä ongelmia he olivat havainneet osaston toiminnassa ja mitä ratkaisuehdotuksia he ovat toteuttaneet osastoillaan suunnitelmansa mukaisesti. Ratkaisut oli kohdistettu ensimmäisessä Workshopissa esiin tulleisiin ongelmiin. Tällä menettelytavalla haluttiin osoittaa henkilökunnalle, että ratkaisukeskeisen toiminnan avulla pystytään viemään asioita konkreettisesti eteenpäin eikä vain jäädä ’tuijottamaan ongelmiin’.

Kolmannessa Workshopissa (22.8.2013) henkilökunnalle kerrottiin potilaan riskinarviointimittarien merkityksestä hoitotyössä, esiteltiin yksi riskinarviointimittari sekä kuvattiin sen hyödyntämismahdollisuuksia käytännön hoitotyössä.

4) Osasto- ja yhteisökokoukset

Joulukuussa 2012 tutkimusosastoilla (os. P3 HYKS Jorvi; os. 7 HYKS Psykiatriakeskus; os. 20 Kellokosken sairaala) otettiin käyttöön kerran kuukaudessa toteutettavat osastokokoukset (1/kk). Niissä kartoitettiin ja nimettiin tutkijoiden ohjauksella osaston päivittäiseen toimintaan liittyviä ongelmatilanteita, etsittiin niihin konkreettisia ratkaisuja sekä toimeenpantiin esitetyt ratkaisuehdotukset. Aluksi osastokokoukset pidettiin erikseen potilaiden ja hoitajien kanssa ajalla 5.12.2012 - 10.10.2013, kolme kullakin osastolla.

Maaliskuusta 2013 lähtien kokoukset pidettiin tutkimusosastoilla (os. P3 HYKS Jorvi; os. 7 HYKS Psykiatriakeskus; os. 20 Kellokosken sairaala) siten, että hoitajat ja potilaat olivat kokouksissa yhdessä. Tällä toivottiin lisättävän henkilökunnan sekä potilaiden välistä yhteistyötä sekä yhteisen ymmärryksen löytymistä hoitotyön sisällöstä ja tavoitteista. Tämän ajateltiin myös rauhoittavan osaston ilmapiiriä ja lisäävän hoitajien työtyytyväisyyttä. Teemoina yhteisökokouksissa olivat muun muassa osastojen rutiinit ja käytännöt, miten tulisi toimia huomatessa potilaan voinnissa muutoksia, miten väkivaltatilanteita tulisi käsitellä jälkikäteen potilaiden kanssa ja väkivallan riskinarviointimittari kuvaus.

Vaihe IV: Uuden työmenetelmän käyttöönottoprosessi, sen testaus sekä hyväksyttävyyden, toimivuuden ja vaikuttavuuden arviointi

Uuden menetelmän hyväksyttävyys ja toimivuus organisaation näkökulmasta

Hankkeessa kehitettyjen uusien työmenetelmien hyväksyttävyyttä ja toimivuutta kartoitettiin hankkeen työryhmäkokouksissa ja osastoilla pidetyissä yhteisökokouksissa.

Uuden menetelmän vaikutukset henkilökuntakyselyn perusteella

Hankkeen vaikutuksia henkilökuntaan kartoitettiin pienimuotoisella pilottitutkimuksella, jossa käytettiin kaksihaaraista kontrolloitua koeasetelmaa. Tutkimuspaikkana toimi HUSin 3 osastoa, joiden kaikki hoitajat kuuluivat tutkimusryhmään (ks. kuvio). Tutkimusryhmään kuuluneet hoitajat kolmella osastolla osallistuivat hankkeessa uuden työmenetelmän suunniteltuun. Kontrolliryhmän hoitajat ovat eri paikkakunnilla kuin koeryhmän hoitajat, jotta ryhmien välillä ei tapahtuisi tiedonsiirtoa.

 

 

Uuden menetelmän vaikutukset potilaskyselyn mukaan

Hankkeen alussa ja lopussa vapaaehtoiset potilaat HUSin tutkimusosastoilla osallistuivat kyselyyn näytteenomaisesti. Kyselyssä kerättiin potilaita koskevaa taustatietoa (ikä, sukupuoli, siviilisääty, ammattikoulutus, aiempien hoitokertojen määrä psykiatrisessa sairaalassa, aiemmat kokemukset pakkotoimenpiteistä [eristys, leposide, tahdonvastainen injektio, fyysinen kiinnipito] sekä minkä ikäisenä on ollut ensimmäisen kerran psykiatrisen terveydenhuoltojärjestelmän piirissä. Potilaat kuvasivat itsearvioimalla kokemaansa elämänlaatua ja hoitotyytyväisyyttä.

Vaihe V: Käyttöönottoprosessin suunnittelu työmenetelmän kansallista hyödyntämistä varten

Viidenneksi suunniteltiin uuden työmenetelmän kansallinen käyttöönotto ja hyödyntäminen mm. Technology Acceptance Model ja Ottawan Model of Research Use malleihin pohjautuen, suunniteltiin ja pilotoitiin verkkokoulutus sekä luotiin kirjalliset ohjeet uuden työmuodon käyttöön terveydenhuollossa.

Tutkimuksen perusteella suunniteltiin uuden työmenetelmän käyttöönottoprosessi yhteistyössä terveydenhuollon henkilöstöstä ja johtajista, palveluiden käyttäjistä (potilaat, omaiset) ja tutkijoista kootun työryhmän kanssa. Näin varmistetaan, että prosessi tukee terveydenhuollon organisaatioiden toimintaa ja menetelmän käyttöönotto toteutuu hallitusti. Suunnittelutyön perustana käyttiin mm. TAM (Technology Acceptance Model, Davis et al. 1989) teoriaa, jonka avulla on mahdollista huomioida uuden menetelmän käyttöönottoon liittyvät kriittiset tekijät. Suunnittelussa tunnistettiin TAM teorian mukaisesti menetelmän käyttöönottoon liittyen resurssien tarve (henkilöstö, tilat, laitteet, tuki, aika), käyttöönottoa tukevien yhteistyöryhmien kokoonpano organisaatioissa, henkilöstön menetelmän käyttöön liittyvän osaamisen ja asenteiden kartoitusmenetelmät, sekä prosessin seurantaindikaattorit.

Lisäksi suunnittelun vaiheissa käytettiin pohjana Ottawan mallia. Mallin avulla pystytään paremmin hahmottamaan prosessin eri vaiheet, jolla voidaan helpottaa uusien menetelmien soveltamisesta käytäntöön.

Mallin käyttöönoton tueksi suunniteltiin alustava verkkokurssirunko, joka testattiin pienellä opiskelijajoukolla.

**

TULOKSET

Hankkeen lopputuloksena on väkivaltaisen potilaan kohtaamiseen ja riskien arvioimiseen tuotetun työmenetelmän käyttöönotto- ja arviointiprosessi psykiatrisessa palvelujärjestelmässä sen mahdollista kansallista jatkohyödyntämistä varten.

Hankkeessa rakennettiin myös alustava verkkokurssisuunnitelma. Verkkokurssin on tarkoitus tukea käyttäjälähtöisten menetelmien käyttöönottoa ja arvioimista.

Lopputulos osoitti, että hanke liittyi kiinteästi organisaation strategisesti keskeisiin kehittämisalueisiin, kuten potilaiden osallisuuden lisääminen ja pakon käytön vähentäminen sekä henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin tukeminen.

Hanke mahdollisti osallistavan johtamisen käytännönläheisellä tavalla. Potilailla, omaisilla, henkilöstöllä ja johtajilla oli mahdollisuus osallistua yhdessä tutkijoiden kanssa esimerkiksi osastojen yhteisökokouksiin, joissa yhteisesti sovittiin tavoitteista ja keinoista sekä niiden toteuttamisesta.

Hanke osoitti, että on tärkeä kuunnella potilaiden ja henkilöstön ajatuksia ja erilaisia näkökulmia asioista päätettäessä. Potilaita ja henkilöstöä rohkaistiin tekemään kehittämisehdotuksia, joita toteutettiin mahdollisuuksien mukaan. Johtamisen näkökulmasta oli keskeistä, että esimiehet ja johtajat jalkautuivat osastoille, potilaiden ja henkilöstön luo. Strateginen johtaminen on työtä, jota tehdään yhdessä potilaiden ja henkilöstön kanssa.

**

SISÄINEN JA ULKOINEN VIESTINTÄ

Sisäinen viestintä

Hanke-esittelyt kokouksissa

Celik S. Turvallinen työn hallinta- hankkeen esittely. Kellokosken varahenkilöstökokous. 1.10.2013.

Lindqvist P & Widen T. Turvallinen työn hallinta- hankkeen esittely. Akuuttiklinikan kokous. HYKS Jorvin sairaala, Espoo. 2.10.2013.

Lindqvist P, Widen T & Kontio R. Turvallinen työn hallinta- hankkeen esittely. HUS vaihtoehtoja pakolle hankekokous. 25.9.2013.

Lindqvist P & Widen T. Turvallinen työn hallinta- hankkeen esittely. Akuuttiklinikan kokous. HYKS Jorvin sairaala, Espoo. 4.9.2013.

Lindqvist P & Widen T. Turvallinen työn hallinta- hankkeen esittely. Akuuttiklinikan kokous. HYKS Jorvin sairaala, Espoo. 5.6.2013.

Lindqvist P & Widen T. Turvallinen työn hallinta- hankkeen esittely. Akuuttiklinikan kokous. HYKS Jorvin sairaala, Espoo. 8.5.2013.

Lindqvist P & Kontio R. Turvallinen työn hallinta- hankkeen esittely. HUS vaihtoehtoja pakolle hankekokous. 3.5.2013.

Lindqvist P & Widen T. Turvallinen työn hallinta- hankkeen esittely. Akuuttiklinikan kokous. HYKS Jorvin sairaala, Espoo. 19.3.2013.

Kontio R. Turvallinen työn hallinta- hankkeen esittely. HUS psykiatrian ylihoitajien kokous. 14.3.2013.

Lindqvist P. Turvallinen työn hallinta- hankkeen esittely. Aluehallintoviraston vierailu. HYKS Jorvin sairaala. Espoo. 14.2.2013.

Kontio R, Lindqvist P & Widen T. Turvallinen työn hallinta- hankkeen esittely. HUS-psykiatrian ’Vaihtoehtoja pakolle’ työryhmän kokous. Paloniemen sairaala. Lohja. 8.2.2013.

Kontio R. Turvallinen työn hallinta- hankkeen esittely. Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian tulosyksikön strategian toimeenpano-ohjelman esittely potilaille, henkilöstölle ja johtajille. 28.1.2013.

Lindqvist P & Widen T. Turvallinen työn hallinta- hankkeen esittely. Akuuttiklinikan kokous. HYKS Jorvin sairaala, Espoo. 21.1.2013.

Lindqvist P. & Widen T. Turvallinen työn hallinta- hankkeen esittely. HYKS Jorvin sairaala., Espoo. 11.12.2012.

Kontio R. Turvallinen työn hallinta- hankkeen esittely. HUS-psykiatrian ’Vaihtoehtoja pakolle’ työryhmän kokous. 9.11.2012.

Lindqvist P. & Widen T. Turvallinen työn hallinta- hankkeen esittely. Akuuttiklinikan kokous. HYKS Jorvin sairaala. Espoo. 23.10.2012.

Kontio R. Turvallinen työn hallinta- hankkeen esittely. HUS-psykiatrian ’Vaihtoehtoja pakolle’ työryhmän kokous. 7.9.2012.

Lindqvist P. & Widen T. Turvallinen työn hallinta- hankkeen esittely. Akuuttiklinikan kokous HYKS Jorvin sairaala. Espoo. 28.08.2012.

Kontio R. Turvallinen työn hallinta- hankkeen esittely. HUS psykiatrian osastoryhmän päälliköiden kokous. 14.3.2012.

Ulkoinen viestintä

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Kontio R, Anttila M, Lantta T, Kauppi K, Joffe G & Välimäki M. Towards a safer working environment on psychiatric wards: service-users’ delayed perspectives of aggression and violence-related situations and development ideas. Hyväksytty julkaistavaksi lehdessä Perspectives in Psychiatric Care 4.11.2013.

Cochrane –katsaukset

Välimäki M, Lantta T, Hätönen H, Kontio R, Zhang S & Adams C. Risk assessment for aggressive behaviour in schizophrenia (rekisteröintiprsessi meneillään Cochrane-keskuksessa).

Ammattiyhteisölle suunnatut lehdet

Sajama, S. 2013. Aikaa ja avoimia ovia. Kellokoskella ehkäistään väkivaltaa yhdessä potilaiden kanssa. Tehy-lehti (10), 14–18.

Simoila L. 2013. Väkivaltaa eniten iltalääkkeiden aikaan Sairaanhoitaja (10), 26–31.

Kontio R. Sitoutuva ja läsnä oleva johtaminen. Premissi. Haastattelu sovittu 11/2013.

Kontaktit lehdistön kanssa

Kansallista ja kansainvälistä näkökulmaa väkivaltaseminaarissa. Turun yliopiston Hoitotieteen laitoksen Ajankohtaista-sivusto. 11/2013.

Väkivallan pelko lisääntynyt työpaikoilla. Turkulainen 10/2013, 26-27.

Väkivallan pelko lisääntynyt työpaikoilla. Turkulainen. 28.10.2013. http://www.turkulainen.fi/artikkeli/262356-vakivallan-pelko-on-lisaantynyt-tyopaikoilla

Opettajat helisemässä aggressiivisten oppilaiden kanssa. Yle Uutiset 27.9.2013. http://yle.fi/uutiset/opettajat_helisemassa_aggressiivisten_oppilaiden_kanssa/6853176

Ensiavun tiukoista tilanteista haetaan keinoja opettajan työhön. Yle Uutiset 14.6.2013. http://yle.fi/uutiset/ensiavun_tiukoista_tilanteista_haetaan_keinoja_opettajan_tyohon/6688793 http://www.nostot.com/browser/web/1385079/NU9seSA1T2w2IDVPbDAgNU9rRCA1T2swIDVPazkgNU9qWiA1T2tlIDVPajEgNU9pTCA1T2lvIDVPaWQgNU9oSyA1T2g

Ensiavun tiukoista tilanteista haetaan keinoja opettajan työhön. UutisAalto 14.6.2013. http://www.uutisaalto.fi/uutiset/2282757-ensiavun-tiukoista-tilanteista-haetaan-keinoja-opettajan-ty%C3%B6h%C3%B6n

Väkivalta asiakaskohtaamisissa puhuttaa Turussa 22.10. Mediatiedotteet. http://www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/mediatiedotteet/Sivut/vakivalta-asiakaskohtaamisissa-puhuttaa-turussa-22-10.aspx

Sairaalaväkivalta hallintaan. Turun yliopiston sidosryhmälehti Aurora 1/2012.

Väkivalta työpaikoilla puhuttaa Turussa. Aamuset-kaupunkimedia. http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/elamatyyli/vakivalta-tyopaikoilla-puhuttaa-turussa. 17.10.2013.

Voiko psykiatrisen sairaalan väkivaltaa hallita? Lääkärilehden uutisia 4.1.2012. http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=show/news_id=11441/type=1

Turun yliopistossa kehitetään uusia keinoja väkivallan ehkäisyyn. Mediuutiset. Uutusarkisto. http://www.mediuutiset.fi/uutisarkisto/turun+yliopistossa+kehitetaan+uusia+keinoja+vakivallan+ehkaisyyn/a750352?service=mobile

Väkivalta sairaalassa aisoihin uusin työtavoin. Turun Sanomat 3.1.2012. http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/295310/Vakivalta+sairaaloissa+aisoihin+uusin+tyotavoin.

Väkivalta sairaalassa kuriin uusin työtavoin. Turun Sanomat 3.1.2012.

Tutkimuksella kehitetään psykiatristen sairaaloiden väkivaltatilanteiden hallintaa. UTU-online 3.1.2012.

Tutkimuksella kehitetään psykiatristen sairaaloiden väkivaltatilanteiden hallintaa http://www.noodls.com/viewNoodl/12642585/university-of-turku/tutkimuksella-kehitet228228n-psykiatristen-sairaaloide. 3.1.2012.

Hoitajien työn hallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteessa. http://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke?h=111298

Turun yliopisto: Tutkimuksella kehitetään psykiatristen sairaaloiden väkivaltatilanteiden hallintaa. Kauppalehti. 3.1.2012. http://www.kauppalehti.fi/5/i/yritykset/lehdisto/hellink/tiedote.jsp?direct=true&selected=kaikki&industry=&oid=20120101/13255971984510

Opinnäytetyöt ja kurssit

Alhonkoski M. 2013. Verkkokurssien arviointimenetelmät hoitohenkilökunnan täydennyskoulutuksessa. Kandidaatintutkielma. Turun yliopisto, hoitotieteen laitos.

Pekurinen V. 2013. Psykiatrisen hoitohenkilökunnan työhyvinvointia edistävät hoitotyön käytännön kehittämishankkeet . Kandidaatintutkielma. Turun yliopisto, hoitotieteen laitos.

Suvanne T. 2013. Potilaan aggressiivisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyssä käytetyt menetelmät. Kandidaatintutkielma. Turun yliopisto, hoitotieteen laitos.

Lantta T. 2012. Katsaus aggressiivisesti käyttäytyvien potilaiden riskinarviointimenetelmiin psykiatrisessa hoidossa. Kandidaatintutkielma. Turun yliopisto, hoitotieteen laitos.

Hanke-esittelyt kursseilla ja järjestetyt kurssit

Hankkeen esittely. “Nursing Research and Management”-kurssi. Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, Turku. 25.6.2013.

Lantta T. Hanke-esittely. 2-day Violence Risk Scale training course. University of Nottingham, Institute of Mental Health, Iso-Britannia. 6.-7.6.2013

Lantta T & Miikkola M. 2013. Violence prevention in health care setting. Lecture for Bachelor nurse students. Klaipeda University, Faculty of Health Sciences. 15.4.2013.

Lantta T. 2012 Mitä organisaation dokumentit kertovat potilaan aggressiivisuudesta osastolla – alustavia ajatuksia Työsuojelurahaston hankkeesta. Vaikuttavuus mielenterveystyössä -ajatuksia ja kokemuksia. Seminaari. Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, Turku. 27.11.2012.

Turku Systematic (Cochrane) Review-kurssi. Kansainväliset luennoitsijat Nottinghamin, Oxfordin ja Leedsin yliopistoista, mm. professori Adams Cochrane Center:stä. Turun yliopisto, hoitotieteen laitos. Turku. 12.-15.6.2012.

Konferenssiabstraktit- ja esitykset

Alhonkoski M, Lantta T, Kemppainen R & Välimäki M. Turvallinen työn hallinta: Väkivaltatilanteiden ehkäisy ja ennakointi Sairaanhoitajapäivät 2014. Helsinki, Suomi. 27.3-28.3.2014. Hyväksytty sessioesitykseksi.

Anttila M, Välimäki M, Lantta T, Kontio R. 2013. Understanding patients’ languages on closed hospital wards. The International Conference on Languages. Phuket, Thailand. 16.-17.11.2013.Hyväksytty suulliseksi esitykseksi.

Männynsalo L, Kontio R, Lantta T & Välimäki M. Safe work practices among psychiatric nurses working on three closed psychiatric units of Hospital District of Helsinki and Uusimaa. 2nd European Mental Health Nursing Conference. Turku, Suomi. 22.-24.5-2013. Suullinen esitys.

Lantta T, Anttila M, Kontio R, Välimäki M. Violence risk assessment methods used in psychiatric out-patient care. 2nd European Mental Health Nursing Conference. Turku, Suomi. 22.-24.5-2013. Posteriesitys.

Välimäki M. 2013. Eettiset kysymykset potilaan rajoittamiseen liittyen psykiatrisessa sairaalassa. Oikeuspsykiatrian päivät. Turun yliopisto. Turku, Suomi. 21-22.5.2013. Suullinen esitys.

Celik S. Turvallinen työn hallinta- hanke Kellokosken sairaalan osastolla 20. Paneelikeskustelu: ”Käytännön kokemuksia pakkokeinojen vähentämisestä eri organisaatioissa”. Oikeuspsykiatrian päivät. Turun yliopisto. Turku, Suomi. 21-22.5.2013. Suullinen esitys.

Kontio R, Soininen P, Hottinen A, Välimäki M, Joffe G. 2013. Pakon käytön vähentäminen psykiatriassa potilaan osallisuutta ja hoitovaihtoehtoja lisäämällä. Kansallinen näyttöön perustuvan toiminnan symposium. Helsinki, Suomi. 6.2.2013. Posteriesitys.

Lantta T, Anttila M, Välimäki M. 2012. Violence risk assessment methods in adults psychiatric care. 18th International Network for Psychiatric Nursing Research Conference. Mental Health Nursing – Through the ages. Oxford, UK. 26-27.9.2012. Posteriesitys.

Välimäki M. 2012. Internet use in mental health care. Horatio: 2nd European Festival of Psychiatric Nursing. Stockholm, Sweden. 23.9.2012. Keynote-esitys.

Lantta T, Anttila M, Kontio R & Välimäki M. Improving safe environments: a challenge for advanced practice in psychiatric nursing. 8th ICN INP/APNN Conference. Helsinki, Suomi. 18.-20.9.2014. Lähetetty arvioitavaksi.

Seminaarien ja luentopäivien järjestäminen

TSR:n Tutkimus tutuksi-tapaaminen. Psykiatrinen hoitotyö vaatii selkeitä johtamiskäytäntöjä Ravintola Puron auditorio, Helsinki. 15.11.2013.

Turvallinen työnhallintahankkeen tulosten esittely. Kangasvuoren sairaala, Jyväskylä. 30.10.2013.

Vauhtia ja vaaratilanteita- Haastavat asiakaskohtaamiset työelämässä- seminaari. Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, Turku. 22.10.2013

Työhyvinvointia kouluihin. Seminaari. Piikkiön yhtenäiskoulu, Kaarina. 15.10.2013.

Levottomien ja haastavien oppilaiden kohtaaminen koulumaailmassa. Info-tilaisuus. Piikkiön yhtenäiskoulu, Kaarina. 10.9.2013.

Turvallinen työn hallinta- hankkeen workshop-tilaisuus. Kellokosken sairaala, Tuusula. 28.8.2013.

Turvallinen työn hallinta- hankkeen workshop-tilaisuus. HYKS Psykiatriakeskus, Helsinki. 22.8.2013.

Turvallinen työn hallinta- hankkeen workshop-tilaisuus. HYKS Jorvin sairaala, Espoo. 13.2.2013

Vaikuttavuus mielenterveystyössä – ajatuksia ja kokemuksia. Seminaari. Turun yliopisto, hoitotieteen laitos. Turku. 27.11.2012.

Turvallinen työn hallinta- hankkeen workshop-tilaisuus. Kellokosken sairaala, Tuusula. 24.10.2012

Sähköinen viestintä

Edumental: Ideanurkka

Edumentalin Facebook-sivut. https://www.facebook.com/utuedumental.

Raportti

Välimäki M, Lantta T, Anttila M, Pekurinen V, Alhonkoski M, Suvanne T, Laine A, Kannisto K, Kontio R. Hoitajien työnhallinta psykiatrisen potilaan väkivaltatilanteissa. Turun yliopisto. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja. Tutkimuksia ja raportteja A:66/2013 ISSN 1236-7370, ISBN 978-951-29-5562-6.